|INDEX|

Charter of uk.local.west-wales

(Not Moderated)

Charter

uk.local.west-wales is for the discussion of any topic relating to West Wales.

uk.local.west-wales is a bilingual, Welsh/English, newsgroup where posts are welcome in either language.

Those who subscribe and/or post may not understand Welsh or possibly English; or may be learning the Welsh Language. Please give due consideration to the language used for any follow-up post.

Commercial advertising is un-welcome, although a company reference in a signature not exceeding four lines is acceptable.

Messages posted to this newsgroup must not be cross-posted to more than a TOTAL of four uk.local.* newsgroups; these may be geographically adjacent or overlapping, or connected by the subject of the post (e.g. "moving house from Aberdeen to Aberystwyth").

X-posting to/from soc.culture.welsh is un-welcome, unless directing a post from one to the other with follow-ups set accordingly.

With the exception of PGP signatures, the posting of binaries or other encoded data files is not permitted.

The geographical boundaries of West Wales shall not be rigidly defined. Posts relating to any locale which may reasonably be included in the area known as "West Wales" shall be accepted.

Siarter

Mae uk.local.west-wales ar gyfer trafodaeth ar unrhyw pwnc sydd yn. "ymwneud Gorllenwin Cymru".

Grw^p newyddion ddwyieithog - Cymraeg/Saesneg - yw uk.local.west-wales.

lle croesawir negeseuon yn y naill iaith a'r llall. Efallai ni fydd y rhai sydd yn tanysgrifio a/neu cyfrannu yn deall y Gymraeg neu, o bosib, Saesneg; neu efallai, dysgu'r Gymraeg y byddont. Rhowch ystyriaeth i'r iaith a defnyddiwyd am unrhyw negeseuon dilynol, os gwelwch yn dda.

Nid oes croeso i hysbysebu fasnachol, er yn dderbyniol fydd cyfeiriad cwmni sydd yn llai na phedair llinell o fewn llofnod ebost.

Ni chaniateir trawsyrru negeseuon a gyhoeddir yn y grwp newyddion yma i fwy na phedwar grwp uk.local.* mewn cyfanswm; gall y grwpiau fod wrth ymyl eu gilydd neu'n croesi yn ddaearyddol, neu yn gysylltiedig drwy destyn y neges (e.e. "symyd ty^ o Aberdeen i Aberystwyth").

Ni chroesawir negeseuon sydd wedi eu trawsyrru i soc.culture.welsh, oni bai eich bod yn cyfeirio neges o un grw^p i'r llall gyda dilyniadau wedi eu gosod yn addas.

Gydag eithriad llofnodion PGP, ni chaniateir danfon ffeiliau ddeuol na ffeiliau data arall wedi ei amgodio.

Ni osodir terfynnau dearyddolm penodol ar ngorllewin cymru. derdynnir negeseuon yn ymwneud ag unrhyw le allai berthyn yn rhesymol i'r ardal a elwir yn gyffredin yn "Gorllenwin cymru".

Newsgroups line

uk.local.west-wales	Welsh/English discusion involving West Wales

|INDEX|