|INDEX|

Charter of uk.local.south-wales

(Not Moderated)

Charter

uk.local.south-wales is for the discussion of any topic relating to South Wales.

uk.local.south-wales is a bilingual, Welsh/English, newsgroup where posts are welcome in either language. Those who subscribe and/or post may not understand Welsh or possibly English; or may be learning the Welsh Language. Please give due consideration to the language used for any follow-up post.

Commercial advertising is un-welcome, although a company reference in a signature not exceeding four lines is acceptable.

Messages posted to this newsgroup must not be cross-posted to more than a TOTAL of four uk.local.* newsgroups; these may be geographically adjacent or overlapping, or connected by the subject of the post (e.g. "moving house from Bristol to Cardiff").

X-posting to/from soc.culture.welsh is un-welcome, unless directing a post from one to the other with follow-ups set accordingly.

With the exception of PGP signatures, the posting of binaries or other encoded data files is not permitted.

Siarter

Mae uk.local.south-wales ar gyfer trafodaeth ar unrhyw pwnc sydd yn ymwneud De Cymru.

Grw^p newyddion ddwyieithog - Cymraeg/Saesneg - yw uk.local.south-wales lle croesawir negeseuon yn y naill iaith a'r llall. Efallai ni fydd y rhai sydd yn tanysgrifio a/neu cyfrannu yn deall y Gymraeg neu, o bosib, Saesneg; neu efallai, dysgu'r Gymraeg y byddont. Rhowch ystyriaeth i'r iaith a defnyddiwyd am unrhyw negeseuon dilynol, os gwelwch yn dda.

Nid oes croeso i hysbysebu fasnachol, er yn dderbyniol fydd cyfeiriad cwmni sydd yn llai na phedair llinell o fewn llofnod ebost.

Ni chaniateir trawsyrru negeseuon a gyhoeddir yn y grwp newyddion yma i fwy na phedwar grwp uk.local.* mewn cyfanswm; gall y grwpiau fod wrth ymyl eu gilydd neu'n croesi yn ddaearyddol, neu yn gysylltiedig drwy destyn y neges (e.e. "symyd ty^ o Fryste i Gaerdydd").

Ni chroesawir negeseuon sydd wedi eu trawsyrru ("X-Posting") o/i soc.culture.welsh, oni bai eich bod yn cyfeirio neges o un grw^p i'r llall gyda dilyniadau ("follow-ups") wedi eu gosod yn addas.

Gydag eithriad llofnodion PGP, ni chaniateir danfon ffeiliau ddeuol na ffeiliau data arall wedi ei amgodio.

Newsgroups line

uk.local.south-wales	Welsh/English, discussions relating to South Wales

|INDEX|