|INDEX|

Charter of uk.local.north-wales

(Not Moderated)

uk.local.north-wales is for the discussion of issues relating to the area of North Wales. Contributions are welcome from people who: live, study, or work in; have an interest in the culture, history and attractions of; or plan to visit the area.

uk.local.north-wales is a bilingual, Welsh/English, newsgroup where posts are welcome in either language. Those who subscribe and/or post may not understand Welsh or possibly English; or may be learning the Welsh Language. Consideration should be given to the language used for any follow-up post.

Commercial advertising is unwelcome, although a company reference in a signature not exceeding four lines is acceptable.

Announcements of community events or other information that is of direct relevance to the people of North Wales are welcome.

Messages posted to this newsgroup must not be cross-posted to more than a TOTAL of four uk.local.* newsgroups; these may be geographically adjacent or overlapping, or connected by the subject of the post (e.g. "moving house from Chester to Bangor").

Cross-posting to/from soc.culture.welsh is unwelcome, unless directing a post from one to the other with follow-ups set accordingly.

With the exception of PGP signatures, the posting of binaries or other encoded data files is not permitted. However references to relevant web URL's or FTP sites are welcome.

The geographical boundaries of North Wales shall not be rigidly defined. Posts relating to any locale which may reasonably be included in the area known as "North Wales" shall be accepted.

Siarter

Mae uk.local.north-wales ar gyfer trafod pynciau yn ymwneud ag ardal Gogledd Cymru. Croesewir cyfraniadau gan y rhai sy'n byw, yn astudio neu'n gweithio yno, neu sydd diddordeb yn niwilliant, hanes ac atyniadau'r ardal, neu sydd yn bwriadu ymweld a hi.

Grw^p dwyieithog yw uk.local.north-wales, yn croesawu negeseuon yn Gymraeg ac yn Saesneg. Bydd rhai defnyddwyr sydd ddim yn deallt Cymraeg, neu o bosib Saesneg, a hefyd rhai fydd yn dysgu Cymraeg. Dylid ystyried pa iaith i ddefnyddio mewn atebion.

Bydd hysbysebu masnachol yn annerbyniol, eithr bod cyfeirio at gwmni mewn llofnod heb fod dros pedair llinell yn iawn.

Croesewir hysbysebion am ddigwyddiadau cymunedol, neu unrhyw wybodaeth arall fyddai yn berthnasol i bobl Gogledd Cymru.

Ni chaniateir traws-ddanfon negeseuon a gyhoeddir yn y grwp newyddion yma i fwy na phedwar grwp uk.local.* mewn cyfanswm; gall y grwpiau fod wrth ymyl eu gilydd neu'n croesi yn ddaearyddol, neu yn gysylltiedig drwy destyn y neges (e.e. "symyd ty^ o Gaer i Fangor").

Mae traws-ddanfon i soc.culture.welsh hefyd yn annerbyniol, ac eithrio pan yn dargyfeirio trafodaeth o'r naill grw^p i'r llall gan osod cyfeiriad i negeseuon dilynol yn l y gofyn.

Ac eithrio llofnodion PGP, ni chaniateir danfon data deuol nag unrhyw fath arall o ddata mewn cd; ond bydd croeso i gyfeiriad at URL safle gwe neu safle FTP perthnasol.

Ni osodir terfynnau dearyddol penodol ar Ogledd Cymru. Derbynnir negeseuon yn ymwneud ag unrhyw le allai berthyn yn rhesymol i'r ardal a elwir yn gyffredin yn Ogledd Cymru.

Newsgroups line

uk.local.north-wales	Discussion about the North Wales area

|INDEX|